de Peppel

Openbare basisschool De Peppel
Augustuslaan 22
6642 AB Beuningen
telefoon (024) 677 57 55
depeppel@oeverwal.nl
www.peppelnet.nlOpenbaar onderwijs
Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven.
De Peppel is een openbare school. Bovenstaande slogan dient als leidraad voor ons werk. Een goede omgang met elkaar is voor ons de basis voor een goede schooltijd. 
 
Stamgroepen en niveaugroepen
De Peppel kiest bewust voor stamgroepen en niveaugroepen volgens het Jenaplanconcept. Ieder kind verblijft 2 jaar achter elkaar in eenzelfde stamgroep bij dezelfde leerkracht. Door langer deel uit te maken van een groep, wordt de pedagogische sfeer beter vastgehouden en is er sprake van continuïteit én verandering omdat er jaarlijks kinderen in- en uitstromen. Bovendien werken andere (oudere) kinderen stimulerend en motiverend, waarbij kinderen zich aan elkaar kunnen optrekken. Oudere kinderen kunnen de stof van de les in eigen woorden uitleggen aan jongere kinderen, dit draagt er toe bij dat ze zelf boven de stof komen te staan.
Kinderen werken in de zogeheten niveaugroepen. Hier komen de vakken aan bod als rekenen en taal. Intellectueel begaafde kinderen kunnen geplaatst worden op niveau voor deze vakken, maar blijven in dezelfde stamgroep, waardoor zij zich harmonischer kunnen ontwikkelen. Ook terugval in ontwikkeling heeft geen directe gevolgen voor het deelnemen aan de groep, het kind blijft in dezelfde stamgroep. Kinderen ervaren deze vorm als een veilige leeromgeving. 
 
Democratie
De Peppel hecht aan de inbreng van kinderen. Op deze manier worden zij voorbereid op het leven als burger in een democratie. Het kinderbestuur, waar kinderen meedenken over zaken als…(bijv. de besteding van de sponsorloop)…is hier een voorbeeld van. 
 
Rijke leeromgeving
In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in, met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken. Omdat we vinden dat kinderen niet alleen uit boeken moeten leren, maar ook vanuit de concrete werkelijkheid zelf, zijn wij blij dat onze school aan het Heuvepark ligt, met zijn slootjes, fruitbomen en velden vol bloemen en struiken. Het onderzoekend leren in kan hier in een betekenisvolle rijke leeromgeving plaatsvinden. Daarnaast zorgen wij voor een veelzijdig aanbod in excursies, gastsprekers en lesstof.
In de klassen heerst rust en stilte, mede doordat er een duidelijk weekritme is, maar er is ook tijd voor spel en samenwerkend leren. Kinderen en leerkrachten gaan met respect met elkaar om. 
 
Up to date
Wij, leerkrachten van De Peppel, professionaliseren ons volgens de nieuwste inzichten. Wij hebben ieder onze eigen expertise kunnen ontwikkelen waardoor in het team van en met elkaar geleerd wordt. Dit allemaal ten behoeve van het goed onderwijs aanbieden aan onze kinderen. 
 
Ouders
De Peppel vindt het prettig als ouders betrokken zijn bij de school. Vieringen, excursies, weekopeningen, slaapfestijn, opa- en omadag, we maken graag gebruik van uw hulp. Heel veel ouders zijn hierbij betrokken. We willen samen staan voor goed onderwijs! 
 
Meer informatie
Wilt u meer weten van De Peppel?
Neemt u dan contact op voor een kennismakingsbezoek.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl