Privacyregelement leerlingen


Op school gebruiken we gegevens van leerlingen. We noemen deze gegevens persoonsgegevens. In dit privacyreglement is beschreven voor welke doelen en hoe deze persoonsgegevens worden gebruikt. Het gaat hierbij niet alleen om gewone persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en overige contactgegevens, maar soms ook om bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid van leerlingen.

Het schoolbestuur Stichting Oeverwal (ook wel bevoegd gezag genoemd) is verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy van leerlingen en stelt dan ook het privacyreglement vast. Het privacyreglement is daarmee van toepassing op alle scholen die onder Stichting Oeverwal vallen. Het privacyreglement is voorgelegd aan de ouder/leerkrachtgeleding van de GMR en heeft van deze geleding de instemming verkregen.

Het volledige regelement kunt u hier vinden.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl