de Wegwijzer

Molenstraat 1
6645 BR Winssen
telefoon (0487) 52 17 56

dewegwijzer@oeverwal.nl
www.dewegwijzerwinssen.nl•Katholiek onderwijs, waar iedereen welkom is die zich denkt thuis te voelen op onze school.
•Ongeveer 140 leerlingen, verdeeld over 5 (combinatie) groepen.
•Een prachtig, nieuw schoolgebouw dat voldoet aan al onze wensen.
•Een kleine, veilige dorpsschool. Leerkrachten, ouders en kinderen kennen elkaar.
•Een enthousiast en ambitieus team van leraren.
•Goede samenwerking met peuterspeelzaal, naschoolse opvang en verenigingen uit Winssen.
•Hoge ouderbetrokkenheid, meedenkende ouders in de MR en een actieve oudervereniging waardoor veel extra leerzame en leuke activiteiten georganiseerd kunnen worden.
•Een goed pedagogisch klimaat.
•Kinderen en medewerkers krijgen de ruimte en het vertrouwen om zichzelf op cognitief, emotioneel, sociaal, motorisch en creatief gebied te ontwikkelen. Bij de cognitieve ontwikkeling van kinderen ligt de nadruk op de basisvakken: rekenen, taal en lezen.
•Moderne methodes, digitale borden in alle groepen en een computerlokaal.
•Coöperatief leren: kinderen leren met en van elkaar.
•Aandacht voor zelfstandig werken.
•Een perfecte zorgstructuur waarin ieder kind uniek is en recht heeft op passend onderwijs. We stemmen ons onderwijs af op verschillen tussen leerlingen. We gaan uit van onderwijsbehoeften en de talenten van kinderen. We maken groepsoverzichten en groepsplannen. Kinderen worden ingedeeld in een ‘basis’, ‘plus’ of ‘extra’ groep. De ‘plusgroep’ krijgt extra uitdaging m.b.v. de pluskast. De ‘extragroep’ krijgt verlengde instructie van de leerkracht.
•We werken opbrengstgericht. Per leerling worden meetbare doelen gesteld voor de vakken rekenen, lezen en spelling. Deze doelen zijn haalbaar, maar we leggen de lat hoog.
•Kortom: 

Samen op weg om wijzer te worden.
Wilt u meer weten, dan maken wij graag een persoonlijke afspraak met u!

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl